DE Phrasen mit frieda fromm-reichmann EN Übersetzungen
Frieda Brepoels Frieda Brepoels
Frieda Brepoels , Frederika Brepoels ,
Frieda Brepoels , Frieda Brepoels ,
Frieda Brepoels und Frieda Brepoels and
Berichterstatterin: Frieda Brepoels ( A6-0081/2006 ) Rapporteur: Frieda Brepoels ( A6-0081/2006 )
Bericht: Frieda Brepoels A6-0124/2006 Report: Frieda Brepoels A6-0124/2006
Berichterstatterin: Frieda Brepoels ( A6-0124/2006 ) Rapporteur: Frieda Brepoels ( A6-0124/2006 )
Frieda Brepoels erläutert den Bericht. Frieda Brepoels introduced the report.
Bericht Frieda Brepoels - A6-0081/2006 Report: Frieda Brepoels - A6-0081/2006
Bericht: Frieda Brepoels A6-0222/2006 Report: Frieda Brepoels A6-0222/2006
Berichterstatterin: Frieda Brepoels ( A6-0222/2006 ) Rapporteur: Frieda Brepoels ( A6-0222/2006 )
Bericht: Frieda Brepoels A6-0330/2006 Report: Frieda Brepoels A6-0330/2006
Berichterstatterin: Frieda Brepoels ( A6-0330/2006 ) Rapporteur: Frieda Brepoels ( A6-0330/2006 )
Berichterstatterin: Frieda Brepoels ( A6-0021/2007 ) . Rapporteur: Frieda Brepoels ( A6-0021/2007 )
Bericht: Frieda Brepoels A6-0021/2007 Report: Frieda Brepoels A6-0021/2007
Frieda Brepoels - Frieda Brepoels -
Bericht Frieda Brepoels - A6-0021/2007 : Report: Frieda Brepoels - A6-0021/2007 :
Frieda Brepoels . Frieda Brepoels .
Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels
Frieda Brepoels (EPP–ED) Frieda Brepoels (EPP–ED)
Frieda Brepoels (EVP–ED) Frieda Brepoels (EPP–ED)
Frieda Brepoels (PPE–DE) Frieda Brepoels (EPP–ED)
Frieda Brepoels (Verfasserin der ENVI-Stellungnahme), Frieda Brepoels (rapporteur for the opinion of the ENVI Committee),
Frieda Brepoels im Namen der Verts/ALE-Fraktion Frieda Brepoels , on behalf of the Verts/ALE Group
Frieda Brepoels im Namen der Verts/ALE-Fraktion Frieda Brepoels , on behalf of the Verts/ALE Group ,
BREPOELS Frieda BREPOELS Frieda
Frieda Brepoels 4.10.2005 Frieda Brepoels 4.10.2005
Frieda Brepoels 3.4.2006 Frieda Brepoels 3.4.2006
von Frieda Brepoels (PPE-DE) by Frieda Brepoels (PPE‑DE)
von Frieda Brepoels (PPE-DE) by Frieda Brepoels (PPE-DE)
von Frieda Brepoels (Verts/ALE) by Frieda Brepoels (Verts/ALE)
Frieda Brepoels (Verts/ALE) Frieda Brepoels (Verts/ALE)