freesia (Nomen)

1

Freesie (n)

botany
  • Freesia Refracta Extract is an extract of the plant, Freesia refracta, Iridaceae
  • Freesia Refracta Extract ist ein Extrakt aus der Freesienpflanze, Freesia refracta, Iridaceae

Satzbeispiele & Übersetzungen

Freesia Ragioneri
Freesia Ragioneri,
Freesia Refracta Alba
Freesia Refracta Alba,
Freesia Buttercup
Freesia Buttercup,