Gesuchter Begriff final group selector hat 2 Ergebnisse
Gehe zu

EN DE Übersetzungen für final

final (a) abschließend (a)
final (a) endgültig (a)
final (a) [classification] endgültig (a) [classification]
final (a) [decision] endgültig (a) [decision]
final (a) [ultimate] endgültig (a) [ultimate]
final (a) [ultimate] äußerste (a) [ultimate]
final (a) [decision] definitiv (a) [decision]
final (n) Finale (n) {n}
final (n) Endspiel (n) {n} (n)
final (a) final (a)

EN DE Übersetzungen für group

group (n) [people] Gesellschaft (n) {f} [people]
group (n) Gruppe (n) {f}
group (v) Gruppe (v) {f}
group (n v) [A set of teams playing against each other in a division, while at the same not playing against other sets of teams of the same division.] Gruppe (n v) {f} [A set of teams playing against each other in a division, while at the same not playing against other sets of teams of the same division.]
group (n) [people] Gruppe (n) {f} [people]
group (n) Konzern (n) {m}
to group (v) [people]
 • grouped
 • group
 • group
 • grouped
 • grouped
sammeln (v) [people]
 • gesammelt
 • sammelst
 • sammeln
 • sammeltest
 • sammelten
 • samm(e)le
group (v)
 • grouped
 • group
 • group
 • grouped
 • grouped
gruppieren (v)
 • gruppiert
 • gruppierst
 • gruppieren
 • gruppiertest
 • gruppierten
 • gruppiere
to group (v) [classification]
 • grouped
 • group
 • group
 • grouped
 • grouped
gruppieren (v) [classification]
 • gruppiert
 • gruppierst
 • gruppieren
 • gruppiertest
 • gruppierten
 • gruppiere
to group (v) [people]
 • grouped
 • group
 • group
 • grouped
 • grouped
gruppieren (v) [people]
 • gruppiert
 • gruppierst
 • gruppieren
 • gruppiertest
 • gruppierten
 • gruppiere

EN DE Übersetzungen für selector