Gesuchter Begriff fictitious hat 10 Ergebnisse
EN Englisch DE Deutsch
fictitious (a) [story] unecht (a) [story]
fictitious (a) scheinbar (a)
fictitious (a) [story] ausgedacht (a) [story]
fictitious (a) [story] erdichtet (a) [story]
fictitious (a) fiktiv (a)
EN Englisch DE Deutsch
fictitious (a) [name] fiktiv (a) [name]
fictitious (a) [story] fiktiv (a) [story]
fictitious (adj) [invented] erfunden (adj) [invented]
fictitious (a) [story] erfunden (a) [story]
fictitious (a) [name] frei erfunden (a) [name]

Englisch Deutsch Übersetzungen

EN Synonyme für fictitious DE Übersetzungen
disputed [of doubtful authenticity] strittig
doubtful [of doubtful authenticity] zweifelnd
false [of doubtful authenticity] FALSCH
fraudulent [of doubtful authenticity] schwindlerisch (adj)
fake [of doubtful authenticity] unecht
apocryphal [of doubtful authenticity] apokryph
mythical [legendary] mythisch
fabulous [legendary] außergewöhnlich
fanciful [legendary] fantasievoll
famous [legendary] berühmt
mythological [legendary] mythologisch
imaginary [legendary] imaginär
fabled [legendary] legendär
flash [sham] Blitz {m}
ersatz [sham] Ersatz {m}
spurious [sham] unecht
pseudo [sham] Möchtegern {m}
counterfeit [sham] fälschen
pretended [false] FALSCH
hypothetical [false] hypothetisch