Fernsprechapparat (Verb | Nomen)

1

telephone (v)