Fallsucht (Nomen)

1

epilepsy (n)

Medizin, medical condition