facial nerve paralysis , FNP

Satzbeispiele & Übersetzungen

Cirurgia maxilo-facial
Cirurgia maxilo-facial
Paresis or paralysis
Parese oder Paralyse
Paresis or paralysis
Parese oder Paralyse;
Optic nerve
Sehnerv
peripheral nerve
periphere Nerven
maxillo-facial surgery
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
oral and maxillo-facial
Oral and maxillo-facial
shall contain a facial image.
ein Gesichtsbild.