eyeball (Nomen)

2

Augapfel (n)

anatomy, ball of the eye