DE Phrasen mit externe .. EN Übersetzungen
Externe Daten External data
Externe Weiterbildungskurse External CVT courses
Externe Kontrolle External audit
Externe Niederspannungsnetzteile Low voltage external power supplies
externe Seminare; external seminars,
externe Kennzeichen External registration
Externe Plattform External platform
Externe Leistungen External services
externe Kommunikation; External communication;
EXTERNE POLITIK EXTERNAL POLICY
Externe Bewertungen External assessments
Externe Emissionen External emissions
Externe Untersuchungen External investigations
Externe Kofinanzierungen External co-financing
Externe Konsultation Outside consultation
- Externe Zwischenevaluierung - Interim external evaluation
Externe Beziehungen External relations
Externe Vertretung External representation
Externe Dimension External dimension
Externe Dimension External d imension
Externe Energiepolitik External energy relations