Exabyte (Nomen)

1

exabyte (n)

Informatik

exabyte