errand (Nomen)

1
2

Weg

3
4

Botengang (n)

shopping