epoch (Nomen)

1

Epoche (n)

history
2

Zeitalter (n)

history