employee turnover rate

Satzbeispiele & Übersetzungen

Portfolio turnover rate
Portfolioumsatz