eitel (Adjektiv)

1

bumptious (a)

Benehmen
2

conceited (a)

Benehmen
3

arrogant (a)

Benehmen
4

vain (a)

Benehmen
6