Eisen-3-oxid

Satzbeispiele & Übersetzungen

OXID
OXIDE
2,4-Pyrimidindiamin, 3-Oxid
2,4-Pyrimidinediamine, 3-oxide
2-Methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-carboxamid 4-oxid.
2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide 4-oxide.
7-Chlor-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazin-1-oxid
7-chloro-3-imidazol-1-yl-1,2,4-benzotriazine 1-oxide
2,4-Diamino-pyrimidin-3-oxid
2,4-Pyrimidinediamine, 3-oxide