einwickeln (Verb)

1

wrap (v)

Paket
2

wrap up (v)

Paket
3

swathe (v)

Medizin, bandage
4

swaddle (v)

Baby
5