dentine (Nomen)

1

Dentin (n)

dentistry
2

Zahnbein (n)

dentistry