das Bett nass machen (Verb)

1

wet (v)

Bett
  • nass gesalzen
  • Wet-salted
  • Das Substrat sollte feucht, aber nicht zu nass sein.
  • The substrate should be moist but not too wet.
  • tropisch, nass
  • Tropical, wet

Satzbeispiele & Übersetzungen

tropisch, nass
Tropical wet
Nass-Elektrofilter
Wet electrostatic precipitator
Nass-Elektrofilter
Wet electrostatic precipitators
Das Substrat sollte feucht, jedoch nicht zu nass sein.
The substrate should be moist but not too wet.