Dackel (Nomen)

1

dachshund (n)

Hund, breed of dog