Dachshund (Nomen)

1

dachshund (n)

Hund, breed of dog

dachshund (Nomen)

1

Dachshund (n)

breed of dog, dog
2

Dackel (n)

breed of dog, dog
3

Teckel (n)

breed of dog, dog