cutaneous

Satzbeispiele & Übersetzungen

Cutaneous anthrax
Hautmilzbrand
Cutaneous ulcer
kutaner Ulkus
Cutaneous use.
Zur Anwendung auf der Haut
Cutaneous use.
Anwendung auf der Haut.
Cutaneous use.
Zur Anwendung auf der Haut.
Cutaneous and transdermal.
Kutan und transdermal.
For cutaneous use only.
Nur zur Anwendung auf der Haut