Cupido(Nomen)

1
Mythologie,god of love, son of Venus