crackle (Verb | Nomen)

a fizzing, popping sound
5

knattern (v)

8

knacken (v)

radio