converging lens

Satzbeispiele & Übersetzungen

CL Collimating lens
Kollimatorlinse
Lens Esculenta Extract is an extract of the fruit of the lentil, Lens esculenta, Leguminosae
Lens Esculenta Extract ist ein Extrakt aus der Frucht der Speiselinse, Lens esculenta, Fabaceae
lens
Linse
eye lens
Auge Linse
Collimating lens
Kollimatorlinse
Defective lens.
Linse defekt
Defective lens.
Linse defekt.
a detachable lens,
einer abnehmbaren Linse,
Converging.
Kreuzen der Bewegungsrichtung.
L Lens
L Linse