consecrate (Verb)

1

einweihen (v)

religion
2
dedicate
3

weihen (v)

dedicate, religion, to declare, or otherwise make something holy
4

widmen (v)

dedicate
5

einsegnen (v)

religion
6

heiligen (v)

religion
7
religion
8

segnen (v)

religion