coachman (Nomen)

1

Kutscher (n)

general, one who drives a coach