CNC horizontal lathes

Satzbeispiele & Übersetzungen

Automatic lathes
Drehautomaten
Lathes
Drehmaschinen
Horizontal lathes
Horizontal-Drehmaschinen
Other lathes
andere Drehmaschinen
Numerically controlled horizontal lathes, turning centres
Horizontal-Drehzentren
Non-numerically controlled horizontal automatic lathes
Horizontal-Drehautomaten, nicht numerisch gesteuert
Non-numerically controlled vertical lathes
Andere Drehmaschinen, nicht numerisch gesteuert, zur spanabhebenden Metallbearbeitung
CNC lathe
CNC-Drehmaschine
Lathes for removing metal
Drehmaschinen zur spanabhebenden Metallbearbeitung
CNC Ferry Boats Intermodal in 2005.
CNC Ferry Boats Intermodal im Jahr 2005 erzielt.
Numerically controlled horizontal lathes, turning centres, for removing metal
Horizontal-Drehzentren
Numerically controlled horizontal lathes, turning centres, for removing metal
Horizontal-Drehmaschinen, Drehzentren, zur spanabhebenden Metallbearbeitung, numerisch gesteuert
Numerically controlled horizontal lathes, turning centres, for removing metal
Horizontal-Drehmaschinen, Drehzentren, zur spanabhebenden Metallbearbeitung, numerisch gesteuert,
Non-numerically controlled horizontal lathes, for removing metal
Horizontal-Drehmaschinen, zur spanabhebenden Metallbearbeitung, nicht numerisch gesteuert
Non-numerically controlled horizontal lathes, for removing metal
Horizontal-Drehmaschinen zur spanabhebenden Metallbearbeitung, nicht numerisch gesteuert