class-register

Satzbeispiele & Übersetzungen

Class IA, Class IB, Class IIIA and Class IIIB
Klassen I A, Klasse I B und Klasse III A und Klasse III B
Class 0 and class I
Klassen 0 und I