class interest

Satzbeispiele & Übersetzungen

Class B2ca, Cca and class Dca
Klassen B2ca, Cca und Dca
Class IA, Class IB, Class IIIA and Class IIIB
Klassen I A, Klasse I B und Klasse III A und Klasse III B
Class 0 and class I
Klassen 0 und I
- category A, class O2 and class O3,
- Erzeugnisse der Kategorie A, Klasse O2 und Klasse O3;
- category A, class O2 and class O3,
- Erzeugnisse der Kategorie A, Klasse 02 und Klasse 03;