class (Nomen)

1

Kategorie (n)

category
  • - category A, class O2 and class O3,
  • - Erzeugnisse der Kategorie A, Klasse O2 und Klasse O3;
  • - category A, class O2 and class O3,
  • - Erzeugnisse der Kategorie A, Klasse 02 und Klasse 03;
6
7

Classis (n)

10

Satzbeispiele & Übersetzungen

category M3 articulated buses of Class A, Class I and Class II;
Gelenkbusse der Klassen A, I und II M3;
Class 0 and class I
Klassen 0 und I