chub(Nomen)

1
ichthyology

Satzbeispiele & Übersetzungen

Chub mackerel
Spanische Makrele
Chub mackerel
Indische Zwergmakrele
Chub mackerel
Tuna-like fishes n.e.i.