chromaticity diagram

Satzbeispiele & Übersetzungen

Diagram
Abbildung
Diagram
Schaubild
Diagram 1
Abbildung 1
Diagram 1
Schaubild 1
Diagram 1
Grafik 1
Diagram 1
Diagramm 1
Diagram 5
Abbildung 5
Diagram 5
Diagramm 5
Diagram 6
Abbildung 6
Chromaticity
Farbart
DIAGRAM 1
DIAGRAMM 1
Chromaticity Co-ordinates
Farbwertanteile
Chromaticity coordinates
Farbwertanteile
Diagram 8
Abbildung 8
DIAGRAM
ABBILDUNG