canteens

1
  • Canteens
  • Kantinen, Mensen

Satzbeispiele & Übersetzungen

Mass caterers and school canteens
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung und Schulkantinen,
canteens and meal vouchers,
Kantinen und Essensmarken;
Canteens
Kantinen
Water canteens
Wasserkanister
Restaurants, canteens
Restaurants, Kantinen
Restaurants and canteens
Restaurants und Kantinen
Restaurants and canteens
Restaurant und Kantinen
1 4 0 Restaurants and canteens
1 4 0 Restaurants und Kantinen
1 4 0 Restaurants, meals and canteens
1 4 0 Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
1 4 0 0 Restaurants and canteens
1 4 0 0 Restaurants und Kantinen
1 4 0Restaurants and canteens
1 4 0Restaurant und Kantinen
1 4 0Restaurants and canteens
1 4 0Restaurants und Kantinen
1 4 0 0Restaurants and canteens
1 4 0 0Restaurant und Kantinen
1 4 0 0Restaurants and canteens
1 4 0 0Restaurants und Kantinen
1 4 2Restaurants and canteens
1 4 2Restaurants und Kantinen
1 4 0Restaurant and canteens
1 4 0Restaurant und Kantinen
2 1 5 1Restaurants and canteens
2 1 5 1Restaurants und Kantinen
Restaurants, meals and canteens
Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
1 4 2Restaurants, meals and canteens
1 4 2Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
1 4 2 0Restaurants, meals and canteens
1 4 2 0Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen
Canteens and restaurants
Kantinen und Restaurants