calligrapher (Nomen)

1

Kalligraf (n)

one who practices calligraphy, writing - man
2
one who practices calligraphy, writing - woman
one who practices calligraphy, writing - man
one who practices calligraphy, writing - woman