bus mouse

Satzbeispiele & Übersetzungen

keyboard or mouse action.
Tastatur oder Maus.
Dwarf lemurs and mouse-lemurs
Katzenmakis
Shark Bay mouse
Shark-Bai-Falschmaus
Shark Bay mouse
Shark-Bay-Falschmaus
Mouse-deer
Hirschferkel
Dwarf lemurs and mouse lemurs
Katzenmakis
mouse spot test;
Maus-Fellfleckentest
Mouse catshark
Maus-Katzenhai
movement of the mouse;
Mausbewegungen,
Mouse
Maus
lacZ plasmid mouse;
lacZ Plasmid Maus;
Mouse bioassay
Maus-Bioassay
27 . , is the mouse bioassay.
L 338 vom 22.12.2005, S. 27 . festgeschrieben.