Buddhistic (Adjektiv)

1

buddhistisch (adj)

of, relating to Buddhism, religion