botanize (Verb)

1
botany, do the work of a botanist
botany