Boss (Nomen)

1

boss (n)

Position
  • Reference boss Bezugsansatz
  • Reference boss
2
head of an organization
3
5
6

boss (Nomen)

1
7
8
10

Boss (n)

  • Reference boss
  • Reference boss Bezugsansatz

Satzbeispiele & Übersetzungen

The centre of the steering control boss;
dem Mittelpunkt der Lenkradnabe;
Reference boss
Bezugsansatz