bosom buddy (Nomen)

1
friendship - man
bosom friend - woman
3
friendship - man
bosom friend - woman