booze (Nomen | Verb)

1

Schnaps (n v)

any alcoholic beverage
5