bolt-holes

Satzbeispiele & Übersetzungen

Pitch circle diameter of bolt holes
Lochkreisdurchmesser
Tensioning bolt
Spannbolzen
Captive bolt
Bolzenschuss
a fixing bolt,
einer Befestigungsschraube,
Threaded bolt DIN 976
Gewindebolzen DIN 976
Penetrative captive bolt device
Penetrierender Bolzenschuss