blaffen (Verb)

1

bark (v)

Hund
2

woof (v)

Hund
3