bitter (Adjektiv)

1

biting (a)

Geschmack
2

sharp (a)

Geschmack
3

pungent (a)

Geschmack
4

wry (a)

Lächeln
5

acrid (a)

Geschmack
6

bitter (a)

Geschmack, Kritik
 • Grob, bitter
 • coarse, bitter
 • Ausgenommen americano, bitter vino
 • Except americano, bitter vino
 • Ausgenommen americano, bitter vino
 • except americano, bitter vino

Satzbeispiele & Übersetzungen

Nur americano, bitter vino
only americano, bitter vino
Nur bitter vino
only bitter vino
Ausgenommen bitter soda, sangria, claria, zurra
except bitter soda, sangria, claria, zurra
Nur bitter soda
only bitter soda
Ausgenommen Americano, bitter vino
Except americano, bitter vino
Ausgenommen Bitter soda, sangria, claria, zurra
except bitter soda, sangria, claria, zurra
Nur Americano, bitter vino
only americano, bitter vino
Nur Bitter soda
only bitter soda
bitter 2-8,
bitter 2-8;
Bitter soda
Bitter soda

bitter (Adjektiv)

1

erbittert (a)

fight
5
 • coarse, bitter
 • Grob, bitter
 • Except americano, bitter vino
 • Ausgenommen americano, bitter vino
 • Except americano, bitter vino
 • Ausgenommen Americano, bitter vino
6
9
emotional condition, cynical and resentful
10

herb (a)

taste

Satzbeispiele & Übersetzungen

Bitter
bittere Mandeln
Bitter hops
Bitterhopfen
Fennel, bitter
Bitterer Fenchel
Bitter melon
Bittergurke
Bitter-tasting spirit drinks or bitter
Spirituosen mit bitterem Geschmack oder Bitter