beschwerlich (Adjektiv)

1

tough (a)

Anstrengung
2

strenuous (a)

Anstrengung
3

difficult (a)

Anstrengung
4

hard (a)

Anstrengung
5

laborious (a)

Anstrengung
6
Gegenstände, burdensome or hindering, as a weight or drag; vexatious; cumbrous
7

unwieldy (a)

Gegenstände
8
Gegenstände
9
Anstrengung
10

arduous (a)

Anstrengung