bending loss

Satzbeispiele & Übersetzungen

Bending
verbogen
steel bending,
Eisenbiegerei
steel bending,
Eisenbiegerei,
Bending radius
Biegeradius
bending moment about the x axis
Biegemoment an der x-Achse
bending moment about the y axis
Biegemoment an der y-Achse
Bending properties
Biegeverhalten
bending rupture energy
Kerbschlagarbeit
bending rupture energy,
Kerbschlagarbeit;