bekloppt (Adjektiv)

1

barmy (a)

dumm
2
3
6
7
9

mad

10