Becker

1
 • Herr Ulrich BECKER
 • Mr Ulrich BECKER
 • Christine Becker
 • Christine Becker
 • Christiane Becker
 • Christiane Becker

Satzbeispiele & Übersetzungen

Heinz K. Becker ,
Heinz K. Becker ,
Heinz K. Becker mit Wirkung vom 1. April 2011, das Mandat von
Heinz K. Becker with effect from 1 April 2011,
- Heinz K. Becker, Evelyn Regner und Angelika Werthmann.
- Heinz K. Becker, Evelyn Regner and Angelika Werthmann.
BECKER Heinz K.
BECKER Heinz K.
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Paul Nuttall, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Paul Nuttall, Georgios Papanikolaou
Liam Aylward, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Timothy Kirkhope, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou
Liam Aylward, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Timothy Kirkhope, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber
Heinz K. Becker
Heinz K. Becker

Becker

1
 • Mr Ulrich BECKER
 • Herr Ulrich BECKER
 • Christine Becker
 • Christine Becker
 • Christiane Becker
 • Christiane Becker

Satzbeispiele & Übersetzungen

Heinz K. Becker ,
Heinz K. Becker ,
Heinz K. Becker with effect from 1 April 2011,
Heinz K. Becker mit Wirkung vom 1. April 2011, das Mandat von
BECKER Heinz K.
BECKER Heinz K.
- Heinz K. Becker, Evelyn Regner and Angelika Werthmann.
- Heinz K. Becker, Evelyn Regner und Angelika Werthmann.
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Paul Nuttall, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Paul Nuttall, Georgios Papanikolaou
Liam Aylward, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Timothy Kirkhope, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou
Liam Aylward, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Timothy Kirkhope, Hans-Peter Martin, Georgios Papanikolaou
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber
Heinz K. Becker, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Inês Cristina Zuber
Heinz K. Becker
Heinz K. Becker