Bachelor of Arts (Nomen)

university - man, university - woman

Satzbeispiele & Übersetzungen

Bachelor of Science in nursing
Bachelor of Science in Pflege
bachelor or equivalent education
Bachelor- oder gleichwertiger Bildungsgang
Bachelor of Arts
Bachelor of Arts
1989 Bachelor of laws
1989 Bachelor of Laws