azimuth (Nomen)

2

Azimut (n)

astronomy
astronomy