Aussenbeziehungen

  • AUSSENBEZIEHUNGEN
  • EXTERNAL RELATIONS
  • AUSSENBEZIEHUNGEN UND ZUSAMMENARBEIT
  • EXTERNAL RELATIONS AND COOPERATION
  • 4. Aussenbeziehungen
  • 4. External relations

Satzbeispiele & Übersetzungen

ERWEITERUNG UND AUSSENBEZIEHUNGEN
ENLARGEMENT AND EXTERNAL RELATIONS